Skip to content Skip to footer

Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirlik: Kuram ve Uygulama

105,00

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Ek bilgi

Yazar

Özlem Özer, Hasan Hüseyin Yıldırım, Türkan Yıldırım

Yayımcı

ABSAM

Sayfa Sayısı

190

Dili

Turkish

Yayın Tarihi

2015

ISBN

978-605-84583-3-8

Kategoriler: Etiketler: , Ürün ID:1606

Açıklama

Sürdürülebilirlik önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu çalışma ile genel olarak sağlık sistemlerinde finansal sürdürülebilirlik konusu kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında ise Türkiye sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliği sayısal verilere ve paydaşların görüşlerine dayalı olarak ortaya konulmaya çalışılmış, bunlardan hareketle değerlendirmeler yapılmış ve Türkiye’nin bu yöndeki politikalarına yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.

İçindekiler

YAZARLAR HAKKINDA
ABSAM HAKKINDA
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
SİMGELER VE KISALTMALAR
ŞEKİLLER
TABLOLAR

BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1. GİRİŞ

BÖLÜM 2
SAĞLIK SİSTEMLERİ
2.1. GİRİŞ
2.2. SAĞLIK SİSTEMİNİN TANIMI VE KAPSAMI
2.3. SAĞLIK SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE FONKSİYONLARI
2.3.1. Yönetim ve Düzenleme
2.3.2. Hizmet Sunumu
2.3.3. Kaynak Yaratma
2.3.4. Sağlık Finansmanı
2.4. SAĞLIK SİSTEM(LER)İ ÜRETİM FONKSİYONU
2.4.1. Sağlık Harcamaları Düzeyini Belirleyen Faktörler
2.4.1.1. Siyaset ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler
2.4.1.2. Teknolojik Yenilik ve Gelişmeler
2.4.1.3. Yaşlanma ve Demografik Değişim
2.4.1.4. Artan Beklentiler
2.4.2. Sağlık Harcamaları Düzeyini Belirleme Yaklaşımları: Ülkeler Sağlıkları İçin Ne Kadar Harcamalıdır?
2.4.2.1. Emsal Ülke Yaklaşımı
2.4.2.2. Politik Ekonomi Yaklaşımı
2.4.2.3. Sağlık Üretimi Fonksiyonu Yaklaşımı
2.4.2.4. Bütçe Yaklaşımı
2.4.3. Türkiye Sağlığına Yeterli Kaynak Ayırıyor mu?

BÖLÜM 3
SAĞLIK SİSTEMLERİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
3.1. GİRİŞ
3.2. TOPLUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
3.3. SAĞLIK SİSTEMLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
3.4. SAĞLIK SİSTEMLERİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
3.4.1. Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirlik Kavramı
3.4.2. Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirliğin Ölçümü ve Değerlendirmesi
3.4.2.1. Sağlık Harcamalarına ve Gelirlerine/Kaynaklarına Dayalı Ölçümler ve Değerlendirmeler
3.4.2.2. Paydaş Görüşlerine Dayalı Ölçümler ve Değerlendirmeler
3.4.3. Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirliği Etkileyen Faktörler: Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirliğin Doğası ve Zorluklar
3.4.3.1. Sağlık Harcamalarındaki Artış
3.4.3.1.1. Sağlık Hizmetleri Talebi
3.4.3.1.1.1. Artan Hastalık Yükü
3.4.3.1.1.2. Artan Hasta Beklentileri
3.4.3.1.2. Sağlık Hizmetleri Arzı
3.4.3.1.2.1. Kaynakların Yetersiz Tahsisi
3.4.3.1.2.2. Yükselen Hizmet Birim Maliyetleri
3.4.3.2. Kaynakların Yetersizliği
3.4.4. Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirliği Sağlamak ve Yönetmek İçin Ne Yapılmalıdır?
3.4.4.1. Gelir-Gider Dengesini Sağlamaya Yönelik Stratejiler Yaklaşımı
3.4.4.1.1. Gelir Artırıcı Önlemler
3.4.4.1.2. Gider Azaltıcı Önlemler
3.4.4.1.3. Sağlık Sisteminin Performansının Geliştirilmesi Önlemleri
3.4.4.2. Sürdürülebilirliğe Giden Yol Çerçevesi Yaklaşımı
3.4.4.3. Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri İçin İlkeler ve Faktörler Çerçevesi Yaklaşımı
3.4.4.3.1. Sağlık Sistemlerinin Sürdürülebilirliği İçin Yol Gösterici İlkeler
3.4.4.3.1.1. Sonuçlar İçin Hesap Verebilirlik
3.4.4.3.1.2. Paranın Değeri
3.4.4.3.1.3. Adil ve Zamanından Erişim
3.4.4.3.1.4. Uygunluk
3.4.4.3.2. Sağlık Sistemlerinin Sürdürülebilirliği İçin Temel Unsurlar
3.4.4.3.2.1. Sağlığın Etkili Bir Şekilde Korunması ve Geliştirilmesi
3.4.4.3.2.2. Etkili ve Verimli Sağlık Sistemleri: Sağlık Sistemlerinde Değer Yaratma
3.4.4.3.2.3. İstenen Davranışsal Değişimlere Yol Açan Finansman Modelleri
3.4.4.3.2.4. Yenilik ve Yenilikçi Teknolojileri Geliştirmek
4.4.4.3.2.5. İnsan Kaynaklarının Uyumu, Desteği ve Optimal Gelişimi
3.4.4.3.2.6. Sağlığın Belirleyicileri ile Stratejik Uyum

BÖLÜM 4
TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
4.1. GİRİŞ
4.1. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ
4.1.1. Tarihsel Arka Plan
4.1.1.1. Reform Öncesi Dönem: 1920-1960
4.1.1.2. Birinci Dalga Sağlık Reformları: 1961-1980
4.1.1.3. İkinci Dalga Sağlık Reformları: 1981-2002
4.1.1.4. Üçüncü Dalga Sağlık Reformları: Sağlıkta Dönüşüm Program 2003-2013
4.1.1.5. Yeni Türkiye’nin Sağlık Vizyonu: 2014-2023
4.1.2. Türkiye’de Sağlık Finansmanı ve Sağlık Harcamaları
4.1.2.1. Sağlık Harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İçerisindeki Oranı
4.1.2.2. Kişi Başı Sağlık Harcamaları
4.1.2.3. Kamu Sağlık Harcamaları
4.1.2.4. Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları
4.1.2.5. İlaç Harcamaları
4.1.2.6. Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Fonksiyonlara ve Kurumlara Göre Dağılımı
4.1.3. Sağlık Hizmetleri Sunum Sistemi
4.1.4. Sağlık Hizmetlerinde Finansal Kaynak Tahsisi ve Ödeme Yöntemleri
4.2. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BÖLÜM 5
ARAŞTIRMA: TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TEST EDİLMESİ
5.1. GİRİŞ: MATERYAL VE METOD
5.1.1. Amaç
5.1.2. Problem Cümlesi
5.1.3. Evren ve Örneklem
5.1.4. Kısıtlılıklar ve Varsayımlar
5.1.5. Veri Toplama
5.1.6. Verilerin Analizi
5.2. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAYISAL VERİLERE
DAYALI OLARAK TEST EDİLMESİ: SAĞLIK HARCAMALARINA VE GELİRLERİNE DAYALI
DEĞERLENDİRMELER
5.2.1. Toplam Sağlık Harcamaları/Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Oranları
5.2.1.1. Yıllara Göre Kişi Başı Kamu ve Özel Sağlık Harcamaları
5.2.1.2. Kamu Sağlık Harcamalarının Artış Eğilimi
5.2.1.3. Sağlık Enflasyonu Oranları
5.2.1.4. Genel Sağlık Sigortası Gelir-Gider Düzeylerinin Projeksiyonu (2006-2023)
5.2.1.5. Sağlık Harcamaları İçin Alternatif Büyüme Yollarının Aktüeryal Analizi, 2008-2033
5.2.1.6. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ ARTIŞ EĞİLİMİ VE NEDENLERİ / BELİRLEYİCİLERİ
5.3. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNE
GÖRE TEST EDİLMESİ
5.3.1. Genel Bulgular: Kişisel ve Demografik Bilgiler: Çalışmaya Katılan Paydaşların Tanımlayıcı Özellikleri
5.3.2. Finansal Sürdürülebilirliği Sağlama Konusunda Paydaşların Görüşleri
5.1.3. Finansal Sürdürülebilirliği Sağlama Konusunun Tanımlayıcı Özelliklere Göre Karşılaştırılması
5.3.3. İçerik Analizi Bulguları
5.3.3.1. Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliği Kavramı
5.3.3.2. Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Açıdan Sürdürülebilirliği
5.3.3.3. SGK’nın Mevcut Teminat Paketinin Kapsamı
5.3.3.4. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkındaki Görüşler
5.3.3.5. Finansal Sürdürülebilirlik Konusunun Türkiye Sağlık Sistemi Açısından Öncelikli Olma Durumu
5.3.3.6. Türkiye Sağlık Sisteminde Finansal Sürdürülebilirliğin Nasıl Sağlanabileceği Durumu
5.3.3.7. Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğini Sağlama Sürecinde Rol Alması Gereken Taraflar
5.3.3.8. Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliği Konusunda En Önemli Engeller/Riskler
5.3.3.9. Türkiye Sağlık Harcamalarının Düzeyi Hakkındaki Görüşler
5.3.3.10. Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Artmasına Neden Olan Faktörlere Yönelik Görüşler

BÖLÜM 6
TARTIŞMA VE ÖNERİLER: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİDEN YOL
6.1. GİRİŞ
6.2. FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
6.3. ÖNCELİKLİ BİR KONU OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
6.4. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİN FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
6.5. TEMEL TEMİNAT PAKETİ
6.6. TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
6.7. AKILCI İLAÇ KULLANIMI
6.8. FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRECİNDE AKTÖRLER
6.9. FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI KONUSUNDA GÜÇLÜKLER/RİSKLER
6.10. POLİTİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLAR
6.11. SAĞLIK HARCAMALARININ DÜZEYİ
6.12. PERFORMANSA DAYALI ÖDEME
6.13. FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN PAYDAŞ TERCİHLERİ
6.14. VATANDAŞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
6.15. SAĞLIK SİSTEMİNİN AMAÇLARI ARASINDA DENGE SAĞLAMA
6.16. DAHA FAZLA GELİR ELDE ETMEK
6.17. MALİYET SINIRLAMA VE KATKI PAYLARI
6.18. SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİNİ KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALMAK
6.19. KURUMSAL KAPASİTELERİN GELİŞTİRİLMESİ
6.20. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ, AİLE HEKİMLİĞİ VE SEVK ZİNCİRİ
6.21. DESANTRALİZASYON, ÖZERKLEŞME, HASTANELER VE PROFESYONEL YÖNETİM
6.22. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
6.23. KRONİK HASTALIK YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ROLÜ
6.24. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2013-2017 VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNERİLER
6.25. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN FELSEFİ TEMELDE STRATEJİK SAĞLIK POLİTİKASI ÖNERİLERİ

KAYNAKLAR

Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirlik: Kuram ve Uygulama
105,00