Skip to content Skip to footer

Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları

105,00

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Ek bilgi

Yazar

Hasan Hüseyin Yıldırım

Yayımcı

ABSAM

Sayfa Sayısı

86

Dili

Turkish

Yayın Tarihi

2016

ISBN

978-605-84583-6-9

Kategoriler: Etiketler: , Ürün ID:1607

Açıklama

Türkiye sağlık sistemi ortamında ise özellikle de 2003 yılından bu yana uygulanmaya çalışılan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında hastaların rollerinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli politika girişimlerinde bulunulmaktadır. Nitekim SDP’nin dokuz temel ilkesinden ikisi olan “insan merkezlilik” ve “katılımcılık” ilkeleri tüketicilerin güçlendirilmesi ile yakından ilişkili olan ilkelerdir. Bu ilkeler doğrultusunda şu ana kadar SDP kapsamında ortaya konulan hasta haklarına yönelik girişimler ve hastaların sağlık kuruluşunu ve hekimini seçme özgürlüğüne yönelik ortaya konulan uygulamalar ve 663 sayılı KHK ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (SGGM) kurulmuş olması bu kapsamdaki temel unsurlar olarak belirtilebilir.
Bu kitap, yazarın 1998 yılında hazırlamış olduğu uzmanlık tezine dayalı olarak hazırlanmıştır ve iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, sağlık hizmetlerinde tüketici davranışlarına ilişkindir, ikinci kısım ise, tüketici davranışlarına ilişkin bir saha araştırmasını içermektedir. Birinci kısım olan teorik bölümler gözden geçirilmiş, güncellenmiş ve genişletilmiştir. Ancak uygulama kısmındaki veriler 1998 yılı verilerini yansıtmaktadır.

İçindekiler

YAZAR HAKKINDA
ABSAM HAKKINDA
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
SİMGELER VE KISALTMALAR
ŞEKİLLER
TABLOLAR

BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1. GİRİŞ

BÖLÜM 2
TANIMLAR VE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
2.1. GİRİŞ
2.2. TÜKETİCİLER, MÜŞTERİLER VE HASTALAR
2.2.1. Tüketici
2.2.2. Müşteri
2.2.3. Hasta
2.3. TÜKETİCİ, MÜŞTERİ VE HASTA İLİŞKİSİ
2.4. TÜKETİCİ YANLILIĞI, TÜKETİCİ(LİK) DAVRANIŞLARI VE TÜKETİCİ EGEMENLİĞİ
2.4.1. Tüketici Yanlılığı
2.4.2. Tüketici(lik) Davranışları
2.4.3. Tüketici Egemenliği

BÖLÜM 3
SAĞLIK HİZMETLERİ, TÜKETİCİ YANLILIĞI VE TÜKETİCİLİK DAVRANIŞLARI
3.1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
3.2. SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ YANLILIĞININ VE TÜKETİCİLİK DAVRANIŞININ GELİŞİM
SÜRECİ
3.3. TÜKETİCİ YANLILIĞI, HASTALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ, SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
3.4. SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜKETİCİLİK YAKLAŞIMININ DOĞASI, İŞLEVİ VE OLASI ETKİLERİ
3.5. SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ YANLILIĞI VE TÜKETİCİLİK DAVRANIŞLARI İÇİN
ZORLUKLAR VE ENGELLER: SAĞLIK HİZMETLERİ, PİYASA VE PİYASA BAŞARISIZLIKLARI
3.5.1. Arz ve Talep: Piyasa
3.5.2. Tam Rekabet Piyasası Koşulları ve Sağlık Hizmetlerinde Piyasa
Başarısızlıkları
3.5.2.1. Bilgi Asimetrisi
3.5.2.2. Piyasanın Şeffaf Olması, Risk ve Belirsizlik
3.5.2.3. Dışsallıklar ve Kamu Malları
3.5.2.4. Tüketici Rasyonalitesi ve Tüketici Egemenliği
3.5.2.5. Rekabet ve Piyasaya Giriş Çıkış Serbestisi
3.5.2.6. Ölçek Ekonomisi ve Tekelcilik
3.5.2.7. Devlet Müdahalesi
3.6. TÜRKİYE SAĞLIK ORTAMINDA TÜKETİCİ YANLILIĞI VE TÜKETİCİLİK DAVRANIŞLARI

BÖLÜM 4
SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ TEMELİ: DOKTOR-HASTA
İLİŞKİSİ
4.1. GİRİŞ
4.2. DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİNİN DOĞASI VE ÖNEMİ
4.3. DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ
4.4. DOKTOR – HASTA İLİŞKİSİ MODELLERİ
4.4.1. Tıbbi Model
4.4.2. Piyasa Modeli
4.4.3. Politik Model
4.4.5. En İyi Çıkarlar Modeli
4.5. DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
4.6. TEDAVİ SÜRECİNDE TÜKETİCİNİN ÜSTLENDİĞİ ROL

BÖLÜM 5
ARAŞTIRMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞ ENDEKSİNE DAYALI BİR UYGULAMA
5.1. MATERAL VE METOD
5.1.1. Çalışmanın Amacı
5.1.2. Problem Cümlesi
5.1.3. Hipotezler
5.1.4. Varsayımlar
5.1.5. Kısıtlılıklar
5.1.6. Evren ve Örneklem
5.1.7. Veri Toplama ve Analiz
5.2. BULGULAR VE TARTIŞMA
5.2.1. Genel Bilgilere İlişkin Bulgular
5.2.2. Hipotezlere İlişkin Bulgular
5.2.2.1. Ölçme Aracının Güvenirlik ve Geçerliğinin Tespit Edilmesi
5.2.2.1.1. Ölçüm Aracının Güvenirliği
5.2.2.1.2. Ölçüm Aracının Geçerliği
5.2.2.1.3. Faktör Analizi

BÖLÜM 6
TARTIŞMA VE ÖNERİLER: KALİTELİ VE UYGUN SAĞLIK BAKIMINA GİDEN YOL . 71

KAYNAKLAR 

EKLER 
EK 1. TÜKETİCİ DAVRANIŞ ENDEKSİ ANKET FORMU

 

Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları
105,00