Skip to content Skip to footer

Ekonomik Krizler, Sağlık ve Sağlık Sistemleri

115,00

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ekonomik krizlerin sağlık ve sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada 1994, 2001 ve 2009 ekonomik krizleri ele alınmış ve bu ekonomik krizlerin sağlık ve sağlık sistemiyle ilgili ikincil veri kaynaklarından elde edilebilen 23 gösterge üzerindeki etkileri ekonometrik zaman serisi analizlerinden ARDL sınır testi yaklaşımıyla incelenmiştir. Çalışmada, sağlık göstergeleri bağımlı değişkenler olarak kullanılırken makroekonomik göstergeler (enflasyon, reel GSYH ve işsizlik) ise bağımsız değişkenler olarak modellere dâhil edilmiştir. 1994, 2001 ve 2009 ekonomik krizleri ise kukla değişkenler olarak modellerde yer almıştır. Araştırmada elde edilen verilerin ARDL sınır testiyle analiz edilmesinde Eviews 9.5 paket programı kullanılmıştır.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Ek bilgi

Yazarlar

Ümit Çıraklı Hasan Hüseyin Yıldırım

Yayımcı

ABSAM

Sayfa Sayısı

304

Dili

Turkish

Yayın Tarihi

2019

ISBN

978-605-83677-8-4

Açıklama

İçindekiler

YAZARLAR HAKKINDA
ABSAM HAKKINDA
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
SİMGELER VE KISALTMALAR
ŞEKİLLER
TABLOLAR
GRAFİKLER

BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1. Giriş

BÖLÜM 2
SAĞLIK VE SAĞLIK SİSTEMLERİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
2.1. Giriş
2.2. Sağlık Kavramı
2.3. Sağlığın Belirleyicileri
2.4. Politika ve Sağlık Politikası
2.5. Sağlık Sistemi
2.5.1. Sağlık Sisteminin Amaçları
2.5.2. Sağlık Sisteminin Fonksiyonları
2.5.2.1. Finansman
2.5.2.2. Sağlık Hizmetleri Sunumu
2.5.2.3. Kaynakların Sağlanması ve Örgütlenme
2.5.2.4. Yönetim ve Düzenleme

BÖLÜM 3
EKONOMİK KRİZLER: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
3.1. Giriş
3.2. Ekonomi Bilimi

3.3. Ekonomik Kriz Olgusu
3.4. Ekonomik Kriz Türleri
3.4.1. Reel Sektör Krizleri
3.4.2. Finansal Krizler
3.4.2.1. Bankacılık Krizi
3.4.2.2. Para Krizi
3.4.2.3. Dış Borç Krizi
3.4.2.4. Sistemik Finansal Kriz
3.4.2.5. Sosyo-Ekonomik Finansal Kriz
3.5. Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Başlıca Ekonomik Krizler
3.5.1. Dünyada Yaşanan Başlıca Ekonomik Krizler
3.5.1.1. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
3.5.1.2. 1994 Meksika Ekonomik Krizi (Tekila Krizi)
3.5.1.3. Güneydoğu Asya Krizi
3.5.1.4. Brezilya Krizi
3.5.1.5. Arjantin Krizi
3.5.1.6. Rusya Krizi
3.5.1.7. 2008 Dünya Ekonomik Krizi
3.5.2. Türkiye’de Yaşanan Başlıca Ekonomik Krizler
3.5.2.1. 1946 Krizi
3.5.2.2. 1958 Krizi
3.5.2.3. 1982 Bankerler Krizi
3.5.2.4. 1994 Türkiye Krizi
3.5.2.5. Türkiye Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri
3.5.2.6. 2009 Krizi
3.6. Ekonomik Krizleri Açıklamaya Yönelik Modeller
3.6.1. Birinci Nesil Modeller
3.6.2. İkinci Nesil Modeller
3.6.3. Üçüncü Nesil Modeller
3.6.4. Dışsal Faktörlere Vurgu Yapan Modeller

BÖLÜM 4
EKONOMİK KRİZLER VE SAĞLIK
4.1. Giriş
4.2. Ekonomik Krizlerin Sağlık Üzerine Etkileri: Kavramsal Modeller
4.3. Ekonomik Krizlerin Sağlığa Etkileri ile İlgili Çalışmalar
4.3.1. Ekonomik Krizlerin Anne ve Bebek Sağlığı Üzerine Etkisi
4.3.2. Ekonomik Krizlerin Ruhsal Hastalıklar ve İntihar Oranlarına Etkisi

4.3.3. Ekonomik Krizlerin Ölüm Oranları Üzerine Etkisi
4.3.4. Ekonomik Krizlerin Sağlık Harcamaları Üzerine Etkisi
4.3.5. Ekonomik Krizlerin Sağlık Davranışları Üzerine Etkisi
4.3.6. Ekonomik Krizlerin Sağlık Hizmeti Kullanımı Üzerine Etkisi
4.3.7. Ekonomik Krizlerin Sağlık Sigortası Üzerine Etkisi
4.3.8. Ekonomik Krizlerin Diğer Sağlık Sonuçları Üzerine Etkisi

BÖLÜM 5
EKONOMİK KRİZLERDE SAĞLIK POLİTİKASI TERCİHLERİ VE
ALINAN ÖNLEMLER
5.1. Giriş
5.2. Sağlık Harcamalarına ve Bütçelerine Yönelik Müdahaleler
5.3. Sağlığa Yapılan Sermaye Yatırımlarının İptali veya Ertelenmesi
5.4. Sağlık Personeli Sayısı ve Ücretlerine İlişkin Müdahaleler
5.5. Sağlık Hizmeti Hacmi ve Kapsamı ile İlgili Müdahaleler
5.6. Katkı Paylarına Yönelik Müdahaleler
5.7. Maliyetleri Düşürmeye ve Verimliliği Artırmaya Yönelik Önlemler
5.8. Sağlık Sektörü Dışındaki Diğer Önlemler

BÖLÜM 6
EKONOMİK KRİZLER VE TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ
6.1. Giriş
6.2. Türkiye Sağlık Sistemi
6.2.1. Genel Bir Bakış
6.2.2. Hizmet Sunum Sistemi
6.2.3. Türkiye Sağlık Sisteminin Finansmanı
6.2.4. Sağlık Hizmetlerinde Finansal Kaynak Tahsisi ve Ödeme Yöntemleri
6.2.5. Sağlık Reformları
6.3. Ekonomik Krizlerin Türkiye’de Sağlık ve Sağlık Sistemi Üzerine
Etkileri ile İlgili Çalışmalar

BÖLÜM 7
ARAŞTIRMA: EKONOMİK KRİZLERİN SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ – TÜRKİYE ÖRNEĞİ
7.1. Giriş: Materyal ve Metod
7.1.1. Araştırmanın Amacı
7.1.2. Araştırmanın Önemi
7.1.3. Araştırmanın Yöntemi
7.1.4. Araştırmanın Veri Seti ve Kapsamı
7.1.5. Araştırmanın Hipotezleri
7.1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
7.1.7. Verilerin Analizi
7.2. Bulgular ve Tartışma
7.2.1. Temel İstatistiki Bulgular
7.2.1.1. Türkiye’de Anne Ölüm Hızının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.2. Türkiye’de Bir Yaş Altı Bebek Ölüm Hızının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.3. Türkiye’de 5 Yaş Altı Ölüm Hızının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.4. Türkiye’de DBT, Polio ve Kızamık Aşılama Oranlarının 1974-2015
Arası Gelişimi
7.2.1.5. Türkiye’de Kaba Ölüm Hızının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.6. Türkiye’de Trafik Kazalarından Ölüm Oranının 1974-2015 Arası
Gelişimi
7.2.1.7. Türkiye’de Kaba İntihar Hızının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.8. Türkiye’de Tüberküloz İnsidansının 1974-2015 Arası Gelişimi
(Yüz Binde)
7.2.1.9. Türkiye’de Toplam İç Piyasaya Sigara Satış Sayısının 1974-2015 Arası
Gelişimi
7.2.1.10. Türkiye’de Kişi Başı Alkol Tüketiminin 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.11. Türkiye’de Yıllık Kişi Başı Sebze-Meyve Tüketiminin 1974-2015
Arası Gelişimi
7.2.1.12. Türkiye’de Yıllık Kişi Başı Şeker Tüketiminin 1974-2015 Arası
Gelişimi
7.2.1.13. Türkiye’de Sağlık Harcamalarının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.14. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Bütçesinin 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.15. Türkiye’de Sağlık Personeli Sayılarının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.16. Türkiye’de Yataklı Sağlık Kurumu Sayısının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.17. Türkiye’de Toplam Yatak Sayısının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.18. Türkiye’de Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.19. Türkiye’de İşsizlik Oranının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.1.20. Türkiye’de Enflasyon Oranının 1974-2015 Arası Gelişimi
7.2.2. ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.2.1. Anne Ölüm Hızı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.2.1.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.2.1.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.2.1.3. ARDL Modeli Uzun ve Kısa Dönem Katsayılarının Tahmin
Sonuçları
7.2.3. Bir Yaş Altı Bebek Ölüm Hızı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.3.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.3.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları

7.2.3.3. ARDL Modeli Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.4. Beş Yaş Altı Ölüm Hızı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.4.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.4.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.4.3. ARDL Modeli Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.5. DBT Aşılama Oranı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.5.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.5.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.5.3. ARDL Modeli Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.6. Polio Aşılama Oranı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.6.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.6.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.6.3. ARDL Modeli Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.7. Kızamık Aşılama Oranı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.7.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.7.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.7.3. ARDL Modeli Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.8. Kaba Ölüm Hızı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.8.1. Birim Kök Testi Sonuçları.
7.2.8.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.8.3. ARDL Modeli Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.9. Trafik Kazalarından Ölüm Oranı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.9.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.9.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.9.3. ARDL Modeli Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.10. Kaba İntihar Hızı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.10.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.10.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.10.3. ARDL Modeli ve Uzun Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.11. Tüberküloz İnsidansı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.11.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.11.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.11.3. ARDL Modeli ve Uzun Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.12. Toplam İç Piyasaya Sigara Satış Sayısı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.12.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.12.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.12.3. ARDL Modeli ve Uzun Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.13. Kişi Başı Alkol Tüketimi: ARDL Sınır Testi Sonuçları

7.2.13.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.13.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.13.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.14. Yıllık Kişi Başı Sebze-Meyve Tüketimi: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.14.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.14.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.14.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.15. Yıllık Kişi Başı Şeker Tüketimi: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.15.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.15.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.15.3. ARDL Modeli ve Uzun Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.16. Kamu Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları İçindeki Payı:
ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.16.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.16.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.16.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.17. Özel Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamaları İçindeki Payı:
ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.17.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.17.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.17.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.18. Toplam Sağlık Harcamalarının GSYH İçindeki Payı: ARDL Sınır Testi
Sonuçları
7.2.18.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.18.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.18.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.19. Sağlık Bakanlığı Bütçesi: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.19.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.19.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.19.3. ARDL Modeli ve Uzun Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.20. Hekim Sayısı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.20.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.20.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.20.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.21. Diğer Sağlık Personeli Sayısı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.21.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.21.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.21.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.22. Toplam Sağlık Personeli Sayısı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.22.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.22.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.22.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.23. Yataklı Sağlık Kurumu Sayısı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.23.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.23.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.23.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları
7.2.24. Toplam Yatak Sayısı: ARDL Sınır Testi Sonuçları
7.2.24.1. Birim Kök Testi Sonuçları
7.2.24.2. Kısıtsız Hata Düzeltme Modeli (UECM) Tahmin Sonuçları
7.2.24.3. ARDL Modeli, Uzun ve Kısa Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları

BÖLÜM 8
SONUÇ VE ÖNERİLER
8.1. Giriş
8.2. Anne ve Çocuk Sağlığı
8.3. Ölümlülük Göstergeleri
8.4. Kaba İntihar Hızı
8.5. Tüberküloz İnsidansı
8.6. Sağlık Davranışları
8.7. Sağlık Harcamaları ve Sağlık Bütçesi
8.8. Sağlık Personeli, Yataklı Sağlık Kurumu ve Toplam Yatak Sayıları

KAYNAKLAR

 

Ekonomik Krizler, Sağlık ve Sağlık Sistemleri
115,00