Skip to content Skip to footer

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Sağlık Sektörü Araştırmaları

115,00

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Ek bilgi

Yazar

Hasan Hüseyin Yıldırım, Türkan Yıldırım

Yayımcı

ABSAM

Sayfa Sayısı

388

Dili

Turkish

Yayın Tarihi

2016

ISBN

978-605-84583-1-4

Açıklama

Günümüzde eriştiği merhaleye bir genişleme ve derinleşme süreci sonucunda ulaşan Avrupa Birliği (AB), 1950’lerde temellerinin atılmasından bu yana yetkilerinin kapsamını, sağlık ve sağlık politikaları dahil sosyal politika alanlarını da kapsayacak biçimde gittikçe artan bir ivmeyle genişletmeye devam etmektedir. Özünde ekonomik entegrasyon merkezli bir bütünleşme süreci yaşayan AB, özellikle “yayılma etkisi” ile sosyal sektörleri de etkiler ve kapsar duruma gelmiştir. Üye ve aday ülkelerin diğer alanlara ek olarak sağlık ve sağlık politikalarını, AB’nin dinamiklerinden muaf tutması mümkün değildir. Sağlık sektörü ülkelerin gerek adaylık, gerek katılım müzakereleri ve gerekse de katılım süreci ile birlikte, doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği ve uyumlaşma ve yakınlaşma göstermesi gereken alanlardan birisidir.

İçindekiler

EDİTÖRLER/YAZARLAR HAKKINDA
ABSAM HAKKINDA
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
TABLOLAR DİZİNİ
ŞEKİLLER DİZİNİ

BÖLÜM 1
AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERELERİ, SAĞLIK VE SAĞLIK POLİTİKALARI
Hasan Hüseyin Yıldırım, Türkan Yıldırım
1.1. GİRİŞ
1.2. AVRUPA BİRLİĞİ
1.3. AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ
1.3.1. Müzakere Sürecinin Aşamaları
1.3.1.1. Tarama Süreci
1.3.1.2. Müzakere Pozisyonlarının Hazırlanması
1.3.1.3. Pozisyon Belgelerinin AB Dönem Başkanlığı’na Sunulması
1.3.1.4. Müzakerelerin Açılması
1.3.1.5. Müzakerelerin Tamamlanması
1.3.1.6. Katılım Antlaşması’nın Onay Süreci
1.3.2. Müzakere Sürecinin Temel Aktörleri
1.3.2.1. Avrupa Komisyonu
1.3.2.2. AB Konseyi ve Hükümetlerarası Konferans
1.3.2.3. Avrupa Parlamentosu
1.3.2.4. Üye Ülkeler
1.4. AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERELERİ, SAĞLIK VE SAĞLIK POLİTİKALARI
1.5. KAYNAKLAR

BÖLÜM 2
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
Türkan Yıldırım, Hasan Hüseyin Yıldırım
2.1. GİRİŞ
2.2. TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL ARKA PLANI
2.2.1. Ortaklık Antlaşması ve Katma Protokol
2.2.2. Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Dondurulması
2.2.3. Gümrük Birliği’ne Tam Üyelik
2.2.4. Helsinki Zirvesi
2.2.5. Kopenhag Zirvesi
2.3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’YE İLİŞKİN KATILIM ÖNCESİ STRATEJİSİ
2.3.1. Katılım Ortaklığı Belgesi
2.3.2. Ulusal Programlar
2.3.3. Katılım Öncesi Ekonomik Programlar
2.3.4. Türkiye – Avrupa Birliği Mali İşbirliği
2.3.5. Türkiye’nin Katılımına Açık Olan Programlar
2.3.5.1. Ufuk 2020
2.3.5.2. Erasmus +
2.3.5.3. Yaratıcı Avrupa (Creative Europe)
2.3.5.4. İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı
2.3.5.5. AB İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı
2.3.5.6. Avrupa Birliği Ajansları
2.4. TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: KURUMSAL YAPI VE AKTÖRLER
2.4.1. Hükümetlerarası Konferans
2.4.2. Ortaklık Konseyi
2.4.3. Ortaklık Komitesi
2.4.3.1. Alt Komiteler
2.4.4. Karma Parlamento Komisyonu
2.4.5. Türkiye – Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi
2.4.6. Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi
2.4.7. Gümrük İşbirliği Komitesi
2.4.8. Eşleştirme
2.4.9. TAIEX
2.5. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİNİN
AŞAMALARI
2.5.1. Müzakere Kararının Alınması
2.5.2. Katılım Müzakerelerinin Başlaması
2.5.3. Hükümetlerarası Katılım Konferansı
2.5.4. Tarama Süreci
2.5.5. Tarama Sonu Raporları
2.5.6. Fasılların Müzakereye Açılması
2.5.7. Türkiye’nin Müzakere Pozisyon Belgesini Hazırlaması
2.5.8. Avrupa Birliği’nin Ortak Tutum Belgesi Hazırlaması
2.5.9. Müzakere Başlıklarının Geçici ve Nihai Olarak Kapatılması
2.5.10. “Diğer” ve “Kurumlar” Başlıklarının Müzakeresi
2.5.11. Katılım Antlaşmasının İmzalanması
2.6. KAYNAKLAR

BÖLÜM 3
AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİ VE TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDE
REFORM TARTIŞMALARI
Hasan Hüseyin Yıldırım, Türkan Yıldırım
3.1. GİRİŞ
3.2. KURAMSAL ÇERÇEVE
3.2.1. Avrupa Birliği ve Sağlık Politikaları
3.2.2. Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci ve Türkiye Sağlık Sisteminde
Reform Tartışmaları
3.3. MATERYAL VE METOD
3.3.1. Amaç
3.4.2. Evren ve Örneklem
3.3.3. Veri Toplama ve Analiz
3.4. BULGULAR
3.4.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Bilgileri
3.4.2. Reform Önerilerine Yönelik Bulgular
3.4.3. Araştırma Sorusunun Bulguları İle SDP’deki ve 2004 Yılı Katılım
Öncesi Ekonomik Programı Reform Konularının Karşılaştırılması
3.5. TARTIŞMA
3.6. KAYNAKLAR

BÖLÜM 4
AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞİN TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNE OLASI
ETKİLERİ: SERBEST DOLAŞIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Türkan Yıldırım, Hasan Hüseyin Yıldırım
4.1. GİRİŞ
4.2. KURAMSAL ÇERÇEVE
4.2.1. Avrupa Birliği ve İç Pazar: Avrupa Birliği’nde Serbest Dolaşım ve
Sağlık Hizmetleri
4.2.1.1. Serbest Dolaşımın Unsurları
4.2.1.1.1. Kişilerin Serbest Dolaşımı
4.2.1.1.1.1. Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımı
4.2.1.1.1.1.1. Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımını Belirleyen
Unsurlar
4.2.1.1.1.2. Hastaların Serbest Dolaşımı
4.2.1.1.1.2.1. Hastaların Serbest Dolaşımını Belirleyen Faktörler
4.2.1.1.2. Malların Serbest Dolaşımı
4.2.1.1.3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
4.2.1.1.4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
4.2.1.2. Serbest Dolaşımın Sağlık Hizmetleri Üzerine (Olası) Etkileri
4.2.1.2.1. Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımının Sağlık Hizmetleri
Üzerine Potansiyel Etkileri
4.2.1.2.2. Hastaların Serbest Dolaşımının Etkileri
4.3. MATERYAL VE METOD
4.3.1. Amaç
4.3.2. Evren ve Örneklem
4.3.3. Veri Toplama ve Analiz
4.4. BULGULAR
4.5. TARTIŞMA
4.6. KAYNAKLAR

BÖLÜM 5
AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM VE KATILIM SÜRECİNDE TÜRKİYE SAĞLIK
SİSTEMİNİN KARŞILAŞABİLECEĞİ SORUNLAR VE BU SORUNLARA YÖNELİK
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Türkan Yıldırım
5.1. GİRİŞ
5.2. KURAMSAL ÇERÇEVE
5.2.1. Avrupa Birliği ve Genişleme Süreci
5.2.1.1. Avrupa Birliği’nin Yeni Genişleme Süreci
5.2.1.1.1. Yeni Genişlemenin Yansımaları
5.2.2. Avrupa Birliği Genişlemesi ve Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde
Sağlıkla İlilgili Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri
5.2.2.1. Sağlık Alanında Karşılaşılan (Ortak) Güçlükler
5.2.2.1.1. Finansman
5.2.2.1.2. İnsan Kaynakları
5.2.2.1.3. Aday Ülkelerde Sağlık Reformları
5.2.2.2. Avrupa Birliği Genişlemesinin Sağlıkla İlgili Diğer Yansımaları ve
Sorunlar
5.2.2.3. Avrupa Birliği Genişlemesi ve Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecindeki
Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri
5.3. MATERYAL VE METOD
5.3.1. Amaç
5.3.2. Evren ve Örneklem
5.3.3. Veri Toplama ve Analiz
5.4. BULGULAR
5.4.1. Genel Bilgilere İlişkin Bulgular
5.4.2. Sorun ve Çözüm Alanlarına İlişkin Bulgular
4.5. TARTIŞMA
4.6. KAYNAKLAR

BÖLÜM 6
AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN
KARŞILAŞABİLECEĞİ İHTİYAÇLAR VE BU İHTİYAÇLARA YÖNELİK ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Türkan Yıldırım, Hasan Hüseyin Yıldırım
6.1. GİRİŞ
6.2. KURAMSAL ÇERÇEVE
6.2.1. Avrupa Birliği Genişlemesi ve Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde
Aday Ülkeler Açısından Sağlık Sektöründeki Temel İhtiyaçlar ve Bunlara
Yönelik Çözüm Önerileri
6.2.1.1. Avrupa Birliği Genişlemesi
6.2.1.2. Avrupa Birliği’ne Uyum ve Katılım Sürecinde Sağlık Sektöründeki
Temel İhtiyaçlar
6.2.1.2.1. Finansal Kaynak İhtiyacı
6.2.1.2.2. Yetişmiş İnsangücü İhtiyacı
6.2.1.2.3. Modern Halk Sağlığı Bakış Açısı İhtiyacı
6.2.1.2.4. Sağlık Sistemlerinde Reform İhtiyacı
6.3. MATERYAL VE METOD
6.3.1. Çalışmanın Amacı .
6.3.2. Evren ve Örneklem
6.3.3. Veri Toplama ve Analiz
6.4. BULGULAR
6.4.1. Genel Bilgilere İlişkin Bulgular
6.4.2. İhtiyaçlar ve Çözüm Alanlarına İlişkin Bulgular
6.5. TARTIŞMA
6.6. KAYNAKLAR

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Sağlık Sektörü Araştırmaları
115,00