Skip to content Skip to footer

Avrupa Birliği, Sağlık Çalışanları ve Türkiye: Serbest Dolaşım ve Potansiyel Göç

115,00

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Ek bilgi

Yazar

Türkan YILDIRIM

Yayımcı

ABSAM

Sayfa Sayısı

314

Dili

Turkish

Yayın Tarihi

2015

ISBN

978-605-84583-0-7

Açıklama

Günümüzde sağlık mal ve hizmetlerinin üretimi ve tüketimi modern sağlık sistemleri aracılığıyla olmaktadır. Bir sağlık sisteminin temel amacı; hastalıkları tedavi etmek, nüfusun sağlığını korumak ve geliştirmektedir. Yeterli sayı ve nitelikte sağlık insan gücü kapasitesine sahip olmak sağlık sistemlerinin amaçlarına erişmesinde temel araçlardan birisidir. Ancak ülkelerin çoğu, sağlık insan gücünün eksikliği ve dengesiz dağılımı ile ilgili problemlerle karşı karşıyadır. Sağlık insan gücüne ilişkin bu problemler; son yıllarda sağlık çalışanlarının uluslararası serbest dolaşımı veya göçü ile birlikte daha da kritik bir hal almakta ve önem kazanmaktadır. Bu bağlamda başta Avrupa Birliği (AB), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası (DB) olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve bireysel ülkeler sağlık çalışanlarının göçü üzerinde ciddi çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, doğası gereği “serbest dolaşım” olgusu üzerine kurulu olan AB’nin özel bir konumu ve yeri vardır.

İçindekiler

ÖNSÖZ
SİMGELER VE KISALTMALAR
ŞEKİLLER
TABLOLAR

BÖLÜM 1
GİRİŞ
1. Giriş

BÖLÜM 2
AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI
1. Giriş
2. Avrupa Birliği
3. Avrupa Birliği ve Sağlık Politikaları

BÖLÜM 3
AVRUPA BİRLİĞİ İÇ PAZARI, SERBEST DOLAŞIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ
1.Giriş
2. Malların Serbest Dolaşımı ve Sağlık
3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve Sağlık
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Sağlık
5. Kişilerin Serbest Dolaşımı ve Sağlık
5.1. Hastaların Serbest Dolaşımı
5.1.1. Direktiflerle Sağlanan Çerçeve
5.1.2. AAD Kararları Sonucu Oluşan Fiili Durum Çerçevesi: Kohll ve Decker Prosedürü
5.2. Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımı

BÖLÜM 4
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SAĞLIK ROFESYONELLERİNİN SERBEST DOLAŞIMI VE GÖÇ
1. Giriş
2. Genel Olarak Serbest Dolaşım ve Göç Olgusu
3. Avrupa Birliği’nde Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımı
3.1. Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımını Düzenleyen AB Mevzuatı
3.1.1. Eski Düzenlemeler
3.1.1.1. Sektörel Direktifler
3.1.1.1.1. Tıp Hekimleri
3.1.1.1.2. Diş Hekimleri
3.1.1.1.3. Eczacılar
3.1.1.1.4. Hemşireler
3.1.1.1.5. Ebeler
3.1.1.2. Genel Sistem Direktifi
3.1.2. Yeni Düzenlemeler: Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması Direktifi 2005
4. Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımının Kapsamı, Büyüklüğü ve Eğilimler
5. Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımının (Göçünün) Nedenleri
5.1 Üst Plandaki Unsurlar
5.1.1. Ekonomik ve Politik Faktörler
5.1.2. Küreselleşme ve Ticari Liberallaşme
5.1.3. Teknolojik Gelişme
5.1.4. Toplumun Artan Beklentileri
5.1.5. Demografik Trendler: Nüfusun Yaşlanması ve Hastalık Yapıları
5.1.6. Avrupa Birliği Dinamikleri
5.1.7. Uluslararası Kuruluşlar ve Meslek Örgütleri
5.2. Alt Plandaki Unsurlar
6. İş Doyumunun Sağlık Çalışanlarının Hareketliliğine Etkisi
7. Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımında (Göçünde) Problemler
7.1. Kayıt
7.2. İş ve Hasta Bulabilme
7.3. Dil Problemi
7.4. Enformasyon Eksikliği
7.5. Düzensizlik ve Ayırımcılık
7.6. Yönetsel ve Bürokratik Faktörler
7.7. Kişisel ve Özel Faktörler
7.8. Tıp Kültürü
8. Sağlık Çalışanlarının Göçünün Etkileri
8.1. Göç Veren Ülkeler Üzerindeki Etkiler
8.1.1. Sağlık Sistemi Kapasitesi ve Hizmet Sunumu Üzerindeki Etkiler
8.1.2. Ulusal Ekonomi Üzerindeki Etkiler
8.1.3. Bireyler Üzerindeki Etkiler
8.2. Göç Alan Ülkeler Üzerindeki Etkiler
9. Sağlık Çalışanlarının Göçünü Yönetme Politikaları
9.1. Avrupa Birliği Düzeyindeki Politikalar
9.2. Uluslararası Kuruluşlar Düzeyindeki Politikalar
9.2.1. Etik Açıdan İstihdam Kuralları ve Uygulama İlkeleri
9.2.2. Çoklu Antlaşmalar
9.3. Bireysel Ülkeler Düzeyindeki Politikalar
9.3.1. Göç Veren Ülkeler İçin Politikalar
9.3.1.1. Gelir, Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi
9.3.1.2. Araştırma ve Eğitim Altyapılarının Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi
9.3.1.3. Eğitimin Yerel İhtiyaç ve Talebe Göre Ayarlanması
9.3.1.4. Mecburi Hizmet Uygulaması ve Yurt Dışına Göç Edecekler veya
Edenler İçin Yaptırımlar
9.3.1.5. Sendikacılığın Geliştirilmesi
9.3.1.6. Geri Dönüşlerin Teşvik Edilmesi
9.3.1.7. İhtiyaç Fazlası Sağlık Çalışanlarının Göçünün Teşvik Edilmesi: İhracat
9.3.2. Göç Alan Ülkeler İçin Politikalar
9.3.2.1. Göçün Kolaylaştırılması
9.3.2.2. Göçün Zorlaştırılması
9.3.2.3. GATS ve Bölgesel Antlaşmalar
9.3.2.4. Uygulama İlkeleri
9.3.2.5. Çalışma İzinleri, Giriş ve Niteliklerin Tanınması
9.3.2.6. Özel İşgücü Alımını Düzenlemek
9.3.3. Göç Veren ve Alan Ülkeler Açısından Ortak Mekanizmalar
9.3.3.1. İkili Antlaşmalar
9.3.3.2. Göç Alan Ülkelerin Göç Veren Ülkelere Tazminat Ödemesi: Eğitim Maliyetlerinin Geri Ödenmesi

BÖLÜM 5
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SERBEST DOLAŞIMI VE POTANSİYEL GÖÇÜ
1. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
2. Türkiye’de Sağlık İnsangücü
2.1. Türkiye’de Sağlık İnsangücünün Eksikliği ve Dengesiz Dağılımı
2.1.1. Sağlık İnsangücü Eksikliği
2.1.2. Sağlık İnsagücünün Dengesiz Dağılımı
2.1.2.1. Profesyonel Karışım Dengesizlikleri (Becerilerin Dağılımındaki Dengesizlikler)
2.1.2.2. Coğrafi Dengesizlikler
2.2. Türkiye’de Sağlık İnsangücü Yetersizliğinin ve Dengesiz Dağılımının Nedenleri
2.2.1. Etkili Olmayan Planlama
2.2.2. Bölgeler Arasındaki Sosyo Ekonomik Farklılıklar
2.2.3. Sağlık Çalışanlarının Tercihleri
2.3. Problemleri Yönetmek İçin Çözüm Arayışları
3. Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri Kapsamında Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımı (Göçü)
3.1. Avrupa Birliği Çerçevesinde Türkiye’nin Sağlık İnsangücü Durumu
3.2. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Sağlık Çalışanlarının Olası Hareketliliği: İç ve Dış Göç

BÖLÜM 6
GEREÇ VE YÖNTEM
1. Araştırmanın Amacı
2. Hipotezler
3. Evren ve Örneklem
4. Varsayımlar ve Sınırlılıklar
5. Verilerin Toplanması
6. Verilerin Analizi

BÖLÜM 7
BULGULAR VE TARTIŞMA
1. Giriş
2. Tanımlayıcı Bilgilere İlişkin Bulgular
3. Serbest Dolaşıma İlişkin Bulgular ve Tartışma
4. Avrupa Birliği Sürecine İlişkin Bulgular ve Tartışma
5. Hipotezlere İlişkin Bulgular ve Tartışma
6. Hekimlerin ve Hemşirelerin Göç Düşüncesini Etkilemesi Olası Faktörler ve Etki Derecelerine İlişkin Bulgular ve Tartışma

BÖLÜM 8
SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Sonuçlar
1.1. Tanımlayıcı Bulgulara Yönelik Sonuçlar
1.2. Serbest Dolaşımla İlgili Bulgulara Yönelik Sonuçlar
1.3. Avrupa Birliği Süreciyle İlgili Bulgulara Yönelik Sonuçlar
1.4 Hipotezlere Yönelik Sonuçlar.

1.5. Araştırma Grubunun Göç Düşüncesini Etkileyebilecek Faktörler ve Risk Derecelerine Yönelik Sonuçlar
2. Öneriler

KAYNAKLAR

EKLER
Ek 1. Tablo 4.4. Bazı OECD Ülkelerindeki Yabancı Ülke Doğumlu Hekimlerin Doğduğu ve İkamet Ettiği Ülkelere göre Dağılımı, 2000
Ek 2. Tablo 4.5. Bazı OECD Ülkelerindeki Yabancı Ülke Doğumlu Hemşirelerin Doğduğu ve İkamet Ettiği Ülkelere göre Dağılımı, 2000
Ek 3. Anket Formu

Avrupa Birliği, Sağlık Çalışanları ve Türkiye: Serbest Dolaşım ve Potansiyel Göç
115,00